euroCRIS Members inGreek Free / Open Source Software Society, 56, Mesogion Avenue, 11527, Athens, http://www.eellak.gr

  • Prodromos Tsiavos
  • Theodoros Karounos
  • Despina Mitropoulou